Działalność stacjonarna w Niemczech zawieszona.

IN AETEMUM PUNO LONDINIUM


FAKULTET SZTUK PIĘKNYCHKształci artystów w wielu dyscyplinach sztuki od 1973 roku, w trybie zaocznym i eksternistycznym. Kierunki studiów dyplomowych: malarstwo, grafika, fotografika, grafika komputerowa.

Artysta starający się o przyjęcie na studia dyplomowe powinien mieć ukończony 25. rok życia oraz udokumentowany dorobek artystyczny, wystawienniczy, edytorski. Przyjęcie na studia i ich czasowy przebieg zależy wyłącznie od poziomu przedłożonych prac, dorobku i pracowitości dyplomanta. Studia skupiają się na przygotowaniu pracy dyplomowej i egzaminu, obejmującego teorię i historię sztuki, w tym polskiej, oraz technikę i technologię wybranego kierunku studiów.


Zgłoszenia przyjmujemy w formie udokumentowanej.
HISTORIA PUNO I APA
Prof. Dr Marian Bohusz - Szyszko

Z lewej J. M. Rektor Prof. Dr Jerzy Gawenda

Z prawej Prezydent RP Kazimierz Sabbat

Senat Polskiego Uniwestytetu w Londynie

Warsztaty graficzne

Prof. Dr Yolanda Klesen w rozmowie ze studentami

Od lewej: Prof. Jończyk, Prof. Irena Delmar, Prof. Kielanowski (Wydzial Sztuk Pieknych).

Prof. Dr hab. Yolanda Klesen-Jończyk, Prof. Dr hab. Leon Jończyk, Prof. Dr Hans Hecht

Zajęcia seminaryjne

Zajęcia seminaryjne

Zajęcia seminaryjne

po zajęciach

przegląd prac trymestralnych

przegląd prac trymestralnych

vernissage

vernissage

vernissage

vernissage
Dodatkowe oferty uzupełnienie wykształcenia:Plenery i warsztaty odbywają się od kwietnia do sierpnia. Zgłoszenia przyjmujemy od 1 listopada do 31 marca.


  1. - Podyplomowe (dwuletnie) studium grafiki warsztatowej i komputerowej
  2. - Podyplomowe studium historii sztuki (historii grafiki)
  3. - Plenery malarskie
  4. - Plenery i warsztaty fotograficzne
  5. - Warsztaty graficzne w zakresie: akwaforty, akwatinty, litografii...K O M U N I K A TOD CZASU USAMODZIELNIENIA SIE WYDZIALU SZTUKI POLSKIEGO UNIWERSYTETU NA OBCZYŹNIE W LONDYNIE, AKADEMIA POLONA ARTIUM KSZTAŁCI ARTYSTÓW GRAIFIKÓW NA KIERUNKACH HISTORII KULTURY, HISTORII SZTUKU W TRYBIE EKSTERNISTYCZNO-WIRTUALNYM W OŚRODKACH KULTRY, BIBLIOTEKACH I INNYCH PLACÓWKACH ZORGANIZOWANEJ POLONII, NIE TYLKO W EUROPIE. STUDENT MA OBOWIĄZEK WZIĄC UDZIAŁ W SPOTKANIU Z PROFESORAMI JEDYNIE NA EGZAMINY I PRZEGLĄDY PRAC JEŻELI INTERNETOWO NIE BĘDZIE W STANIE DOPELNIĆ TEGO OBOWIAZKU. STUDIA TRWAJĄ 9 TRYMESTRÓW I MOGĄ KOŃCZYĆ SIĘ TYTUŁEM BA, MGR LUB TYLKO DYPLOMEM. STUDIA PODYPLOMOWE TRWAJĄ 6 TRYMESTRÓW. DALSZE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I PYTANIA PROSZĘ KIEROWAĆ NA ADRES : ACADEMIAPLART@aol.com
I N F O R M A T I O NSINCE THE FACULTY OF ART OF POLISH UNIVERSISTY BECAME INDEPENDENT ABROAD IN LONDON, ACADEMIA POLONA ARTIUM TRAINES ARTISTS AND GRAPHIC DESIGNERS IN HISTORY OF CULTURE, HISTORY OF ART IN EXTRAMURAL-VIRTUAL MODE IN CULTURAL CENTERS, LIBRARIES AND OTHER ORGANISED POLISH COMMUNITIES, NOT ONLY IN EUROPE. STUDENT HAS TO TAKE PART IN THE MEETING WITH PROFESSORS ONLY TO TAKE EXAMS AND REVIEWS OF WORK OF ART PROVIDED HE IS NOT ABLE TO MAKE IT VIA INTERNET. STUDIES LAST 9 TRIMESTERS AND IT MAY END WITH BA, MASTER OF ART DEGREE OR ONLY DIPLOMA. POST-GRADUATE STUDIES LAST 6 TRIMESTERS. FOR FURTHER DETAILS PLEASE MAIL TO: ACADEMIAPLART@aol.com
P A R K V I L L A - Bad Heilbrunn

Miejsce konsultacji i plenerow dla Studentów z niemieckiego obszaru jezykowego.

Auch hier finden Konsultationen und Pleinairs für Studenten aus dem deutschen Sprachgebiet statt, um den Studierenden die zeitaufwändigen und kostspieligen Reisen und Aufenthalte.WĘDRÓWKA


Kiedy mówimy, że jesteśmy bezdomni, że pracujemy w podziemiu, że żebrzemy u obcych, to mówimy tym, co powinni nam pomóc. Kiedy spotykamy się z kandydatem na studia, nie we własnym budynku uczelni z sekretariatem, w dekanacie ale w piwnicznej pracowni grafiki, ten jąka się, to niemieje, to tłumaczy się i oczami szuka wybiegu z tej ciemnej polskiej ślepej uliczki... bo co on może sobie wyobrażać i obiecywać po tym podziemnym fakultecie, wirtualnie i zaocznie kształcącym dojrzałych artystów, którzy chcą zdobyć uniwersytecki dyplom magistra sztuki ? ! I tak tracimy zdolnego artystę bo nie spodobało mu się interieur, to pierwsze wrażenie, ten podziemny konspiracyjny punkt konsultacyjny, kontaktowy... Kilkunastu studentów w roku z czesnego nie utrzyma wizji uczelni oczekiwanej przez kandydata na studenta sztuki a do Londynu, na zajęcia jeździć , na kilkanaście weekendów w roku ? Takiego wysiłku finansowego z pewnością nie podejmie, jak zresztą i inni przed nim go nie podjęli bo koszta wielokrotnie przekraczałyby czesne. Historia naszej pracy i zwykłej biedy, tu na obczyźnie ma 33 lata... Od 1973 roku kształciliśmy bez polskiego grosza i moralnego poparcia, na polskim modelu akademickim i polskiej historii kultury, jako komponentu kultury europejskiej około 1200 artystów, wielu narodowości, w tym kilkunastu rodaków. Jak to było możliwe ? Właśnie dzięki życzliwości i systematycznej pomocy ze strony niemieckich przyjaciół, artystów, współpracowników i szkolnictwa. Ba, ostatnio, zamiast realnej pomocy, zaproponowano nam jakieś odznaczenia. Zrezygnowaliśmy, dziękując, że nas w ogóle po 33 latach zauważono. Medale nie zmienią naszej trudnej, bezdomnej sytuacji, nawet wtedy, jeżeli nasi profesorowie paradować będą z medalami na piersiach, dumni i pełni nadzieji. Co było robić ? Przenieśliśmy się po prostu do innego świata, do pałacu, do secesyjnego klejnotu Parkowej Willi w Bad Heilbrunn z widokiem na Alpy Bawarskie i Dolinę Loisach, do miejscowości historycznie związanej z Wittelsbachami, tymi którzy wspierali polskich artystów szukających schronienia i pomocy-sto piećdziesiąt lat temu, w Monachium, przed prześladowaniami, po powstaniach niepodległościowych w latach 1831,1863. Tu czujemy się teraz w domu, we wspaniałej willi, przez trzy trymestry w roku ale letni trymestr zaliczają studenci w Polsce, na warsztatach graficznych i plenerach malarskich po wędrówkach po klasztorach, Bernried, wokół Jeziora Starnberg, wokół Półwyspu Istria i Liechtensteinu... Większość studentów to niemieccy artyści i to z pewnością boli, jak i fakt, że profesorami są także niemieccy teoretycy sztuki i artyści -bo to jest czymś zupełnie niepojętym dla polskiego aparatu państwowego, dla którego Europa leży przecież w Polsce a nie odwrotnie. W tych faktach należy z pewnością szukać przyczyn braku zainteresowania ze strony polskiego aparatu państwowego naszą pracą.

W 35 rocznicę naszej pracy, zamierzamy zorganizować Zjazd Absolwentów Wydziału Sztuki naszej Alma Mater.

AUF WANDERSCHAFT


Wenn wir berichten, daß wir obdachlos sind , daß wir im Untergrund arbeiten, daß wir betteln bei Fremden, dann berichten wir das alles nur denen, die die Pflicht haben, uns zu helfen. Wenn wir uns treffen mit einem Studienbewerber, nicht in unserem Schulgebäude mit Sekretariat, im Dekanat ,aber in einer Kellergraphikwerkstatt, der Kandidat fängt an zu stottern, sich zu verteidigen, verstummt und fängt, an mit den Augen, einen Fluchtweg zu suchen aus der dunklen polnischen Sackgasse. Was kann er sich denken, erhoffen, von dieser Untergrund - Fakultät, die ein virtuelles Fernstudium anbietet für reife Künstler, das ein Universitätsdiplom mit Magister der Kunst verspricht nach 7-9 Trimestern ?! Auf diese Weise verlieren wir den begabten Kandidaten, den unser 'Interieur', der erste Kontakt, der erste Eindruck, der konspirative Konsultationspunkt enttäuschte. Die Studiengebühren von einem Dutzend Studenten pro Jahr sind nicht imstande, die erwartete ideale Vorstellung, die Vision des Kandidaten zu erfüllen. Nach London zu Lehrveranstaltungen für mehrere Wochenenden im Jahr möchte er nicht - zu teuer ,auch für die anderen unerschwinglich. Die Kosten wären mehrmals höher als die Studiengebühr. Die Geschichte unserer Arbeit und Armut hier in der Fremde dauert bereits 33 Jahre. Seit 1973 haben wir 1200 Künstler verschiedener Nationalitäten- auch polnischer Herkunft - gebildet, auf der Basis des polnischen akademischen Modells und polnischer Kulturgeschichte, als Komponente der europeischen Kultur, jedoch ohne einen polnischen Groschen zu sehen und ohne moralische Hife seitens Polen. Wie war das möglich in der Fremde ? Nur mit freundlicher Hilfe deutscher Freunde, Künstler,des deutschen Schulwesens und unseren Mitarbeitern... Doch zuletzt haben wir irgend etwas bemerkt: man wollte uns Orden verpassen. Dankend haben wir verzichtet, da dies keine Hilfe wäre für unsere obdachlose, arme Fakultät, wenn die Professoren paradieren mit Medaillen auf der Brust, angeben und hoffen. Wir sind einfach umgezogen in eine andere Welt in ein Palais, in Jugendstil Schmuckstück :die Park-Villa von Bad Heilbrunn, in mitten eines alten Parks mit weitem Blick auf das Loisachtal und die Bayerischen Voralpen. Die Geschichte dieses Kurortes ist eng mit dem Hause Wittelsbach verbunden, das in unserer polnischen Kunstgeschichte eine grosse Rolle spielte als Mäzene für polnische Künstler, die ihre Heimat verlassen mußten nach den Aufständen 1831 u-1863 nach München kamen. Hier sind wir jetzt zu Hause, drei Trimester lang im Jahr. Im Sommertrimester aber sind die Studenten u. Profesoren in den Beskiden, in Polen zu Graphikwerkstätten u. Plenairs auch in Istrien am Starnberger See, in Bernried. Der größte Teil der Studenten ist deutsch u .das tut wahrscheinlich dem staatlichen polnischen Apparat weh, daß auch noch einige Professoren keine Polen sind, an einer polnischen Kunstfakultät ... Der Apparat glaubt immer noch ,daß Europa in Polen liegt, nicht umgekehrt. Hier liegt der wahre Grund für das Desinteresse für unsere Arbeit.Das Studium schließt ab mit Diplom und akademischen Graden.Um zum Fernstudium aufgenommen zu werden,soll der Künstler mindestens 25 Jahre alt sein,20 künstlerische Arbeiten ( vor allem Zeichnungen) sowie anderweitige Nachweise (Kataloge,Rezensionen etc.) künstlerischer Betätigung vorlegen.

W Y R Ó Ż N I E N I AWydział Sztuk Pięknych w Monachium, Polskiego Uniwersytetu (PUNO ) w Londynie, przyznał kolejną ZŁOTĄ ODZNAKĘ AKADEMII pani Hannie Hübsch za cykl rysunków poświęconych polskiej i niemieckiej architekturze, publikowanych na łamach 'Samego Życia' - pisma polonijnego wychodzącego w BRD, Dietmarowi Ramsauerowi, laureatowi 'Medalu Dürera', za cykl drzeworytów, Hansowi Hechtowi za całość twórczości i za książkę * Sehen, Wahrnehmen, Bewerten und die bildende Kunst * (ISBN 3--00-01148406-8).


ZŁOTA ODZNAKA AKADEMII, jako jedyne polskie wyróżnienie na obczyźnie,przyznawana jest od 1974 roku polskim artystom plastykom i popularyzatorom polskiej sztuki, żyjącym na obczyźnie, za wyjątkowe dokonania, dorobek i osiągnięcia artystyczne .Do laureatów tego wyróżnienia przyznanego w ubiegłych latach należą: Marian Bohusz- Szyszko, Feliks Topolski, Zigniew Gąsiewicz, Leon Jończyk, Wojciech Krzywobłocki, Zdzisław Stanek, Jacek Rybczyński, Wojciech Falkowski, Stanisław Wenglorz, Aniela Kuenne, Halina Sukiennicka, Mariusz Stellmacher.